CEFR

ระดับ

กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา

an infographic detailing the different language levels of the CEFR

ในปีพ.ศ. 2557 กระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศไทย ได้ประกาศให้เริ่มใช้มาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล (CEFR) ในการเรียนภาษาต่างชาติที่โรงเรียนในประเทศไทย ในขณะที่โรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่ได้ใช้มาตราฐานการวัดระดับภาษาแบบ CEFR มาก่อนที่กระทรวงศึกษาธิการจะประกาศให้ใช้เสียอีก เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพบกัน!

CEFR ย่อมาจาก The Common European Framework of Reference for Languages คือ การเรียน การสอน และการวัดระดับทางภาษาแบบ CEFR ซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้อธิบายความสำเร็จของผู้เรียนภาษาต่างประเทศทั่วยุโรป และเพิ่มมากขึ้นในประเทศอื่นๆ จุดประสงค์หลัก เพื่อให้วิธีการเรียน การสอน และการประเมินที่ใช้กับทุกภาษาในยุโรป เช่น ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส เป็นไปในทางเดียวกัน โดยทั้ง 6 ระดับนี้ (ตามภาพข้างบน) ได้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางแล้วว่าเป็นมาตรฐานสากล เพื่อใช้ในการวัดระดับความสามารถทางภาษาของแต่ละบุคคล

มาลองทำแบบทดสอบกัน!

แบบทดสอบออนไลน์

Modulo

Experience

ขั้นตอนไปสู่ความสำเร็จกับโมดูโล่

ระดับภาษา

คำอธิบาย

แผนผังภาพรวมมาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาที่โมดูโล่

กลุ่มระดับภาษา ประเภทกลุ่มระดับภาษา ระดับ ชื่อเรียกระดับ คำอธิบาย
A Basic User A1 Breakthrough or beginner
 • จะสามาถเข้าใจและคุ้นเคยกับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คุณมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น
 • จะสามารถแนะนำตัวเองและผู้อื่นได้ นอกจากนี้ยังสามารถถามตอบเกี่ยวกับตัวเองได้อีกด้วย เช่น คุณอยู่ที่ไหน คนที่คุณรู้จัก หรือของที่คุณมี
 • จะสามารถติดต่อพูดคุยขั้นพื้นฐานกับผู้อื่น โดยการพูดช้าและชัดเจนและช่วยเหลือผู้อื่นได้
A2 Waystage or elementary
 • จะสามารถเข้าใจประโยคและสำนวนต่างๆ ที่ใช้บ่อยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง (เช่น ข้อมูลพื้นฐานของคุณและครอบครัว การซื้อของ เรื่องทั่วไป เรื่องงาน)
 • จะสามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลในชีวิตประจำวันขั้นพื้นฐาน ในเรื่องที่คุ้นเคยได้
 • จะสามารถบรรยายถึงภูมิหลังของตัวเอง สภาพแวดล้อมรวมไปสิ่งที่ต้องการได้
B Independent User B1 Threshold or intermediate
 • จะสามารถเข้าใจในความสำคัญ และหัวข้อทั่วๆไปในชีวิตประจำวัน เช่น เรื่องงาน โรงเรียน และเวลาว่าง และอื่นๆ ได้
 • จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เดินทางไปต่างประเทศได้
 • จะสามารถพูดคุยในหัวข้อที่มีความคุ้นเคยหรือถนัดได้
 • จะสามารถบรรยายประสบการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ความฝัน ความหวัง และจุดมุ่งหมายได้ สามารถใช้เหตุผลสั้นๆ แสดงความคิดเห็น และพูดถึงแผนการณ์ได้
B2 Vantage or upper intermediate
 • จะสามารถเข้าใจข้อความที่ซับซ้อนได้ ทั้งในหัวข้อที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม รวมไปถึงการพูดคุยถึงเรื่องเฉพาะทางที่คุณสนใจเป็นพิเศษได้
 • จะสามารถพูดคุยตอบโต้กับชาวต่างชาติได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยที่ทั้งสองฝ่ายจะไม่รู้สึกอึดอัดในการสนทนา
 • จะสามารถสื่อสารในสิ่งที่ต้องการออกมาได้ชัดเจน รวมถึงการบรรยายถึงรายละเอียดต่างๆ การอธิบายมุมมองของหัวข้อต่างๆ โดยสามารถยกข้อดีและข้อเสียขึ้นมาได้อีกด้วย
C Proficient User C1 Effective Operational Proficiency or advanced
 • จะสามารถเข้าใจการสมมุติฐานในวงกว้าง ข้อความที่ยาวๆ และจดจำความหมายโดยนัยได้
 • จะสามารถแสดงความคิดเห็น และสื่อสารออกมาได้อย่างต่อเนื่องและเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องใช้ท่าทางเป็นตัวช่วยในการสื่อสาร
 • จะสามารถใช้ภาษาในการติดต่อกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องสังคม การศึกษา และเรื่องที่ใช้ความชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
 • จะสามารถสร้างโครงสร้างประโยคที่ดีและบอกรายละเอียดได้อย่างชัดเจน โชว์การใช้รูปแบบประโยค และมีการใช้คำเชื่อมประโยคได้อย่างเหมาะสม
C2 Mastery or proficiency
 • จะสามารถเข้าใจทุกอย่างที่ได้ยินหรืออ่านได้ เปรียบเสมือนเจ้าของภาษา
 • จะสามารถสรุปเนื้อหาจากแหล่งที่มาที่แตกต่างกันได้ และยังสามารถโต้แย้งและนำเสนอความคิดเห็นออกมาได้อย่างสอดคล้องกัน
 • จะสามารถพูดและแสดงความคิดเห็นออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยมีการใช้สำนวน และศัพท์เฉพาะในสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้