Modulo English student

Thai test

Modulo Language School is happy to provide you with this Thai test for you to evaluate your level. We have based this test on the standard Thai vocabulary and grammar that you would find in any Thai language learning material, so that this proficiency test can measure your command of the Thai language regardless of your learning background. So if you've been learning Thai, see how well you do!

Modulo offers this language test for self-evaluation purposes only. You may find that your score on this Thai test is not consistent with other tests you have taken.

We also offer tests in these languages: Chinese test | French test | English test

x

Your Result

Enter your name:
Enter your email and we will contact you:

After pressing submit, you'll be taken to the contact page!

Part I: Thai Grammar
Select the best answer.

1. Kim Yuna________bprà-têet gao-lǐi.

2. Adam ________kon ang-grìt.

3. Puri__________nák-túrágìt.

4. Ráan aa-hăan níi ________tȋi Surasak.

5. Ngaan à-dì-rèk kɔˇɔng Ploy ______gaan ɔˋɔk-gam-lang-gaai.

6. Krɔˆɔpkru kɔˇɔng pŏm _______ 5 kon; _____ pɔˆɔ, mɛˆɛ, pȋichaai, nɔˊɔngsăao lɛˊ pŏm.

7. ________sìeng-dang! rao gam-lang rien yùu.

8. ________tɔˋɔd rɔɔng-táo gɔˋɔn kâo hɔˆɔng bprà-chum.

9. Tȋi nȋi mii ______ bâng?

10. Bɔɔ-rí-sàt IKEA yùu _______?

11. Bam: Ed pûud paa-săa tai________?
Henry: dâai nít nɔˋi.

12. ______ hâa naa-tii garn-sà-dɛɛng _____ rәˆәm.

13. ______káo jà maa, pûak rao _____gin kâo mòd lɛˊɛo.

14. Chán mii ngәn ______ nùng pan bàat, mˆi pɔɔ súu grà-pbăo bai níi.

15. Rá-wàang Nida gàp Ida krai sŭung________?

Part II: Thai Grammar
Select the one underlined word or phrase that is incorrect.

1. Chán mâi rúu wâa naa-lí-gaa dtua níi raa-kaa tâo-rài.

2. Pûak káo kon tam-ngaan tȋi rɔɔng-rɛɛm diao gan gàp pŏm.

3. Bon tá-nŏn mii ród mâak maai lăai ká-buan.

4. Andrew gàp Patrick dǐao pai Phuket wan-aa-tíd níi rúu pào.

5. Kun rú-jàk pûuchaai an tȋi chɔˆɔp maa rien săai mái?

6. Maya kәәi pai Chiangmai nai wan-yùd sùd sàp-daa tȋi jà tŭng níi.

7. Tȋi ród dtìd prɔˋ mii ródtɛksîi yәˊә kan bon tà-nŏn.

8. Siam Square yùu dtìd kâang sà-tà-nii ródfaifáa Siam châi mái?

9. Tɔɔn nȋi chàn aa-sài yùu tîi krung-têep. Chàn tam-ngaan tîi nân.

10. Krai too-rá-sàp maa jàak pŏm, chûai dtìd-tɔˋɔ glàp hâi pŏm dûai.

11. Rûang pûu Teeradej lâo mâi châi rûang tȋi nâa-sŏn-jai à-rai.

12. Pɔɔ pŏm lәˆәk ngaan, pŏm yang glàp bâan nai tan-tii, mâi dâai pai nhái tɔˋɔ.

13. Dèk dèk rian sèt lәәi jung pai lên geem tɔˋɔ tȋi baan kɔˇɔng lung Chuan.

14. Pùak kâo dәәn taang maa tŭng bɔɔ-rí-sàt dtâng-dtɛˋɛ jèt moong cháo taang rót faifáa.

15. Nai glum kɔˇɔng pûak tәә Chompûu dtên gèng tâo-gan.

Part III. Thai Vocabulary
Select the best answer.

1. Kam nhái kuu kam wâa ‘news’ nai paa-săa tai?

2. Kam nhái kuu kam wâa ‘forest’ nai paa-săa tai?

3. Pûak rao pûng ja ______ kɔɔn-doo mài tɛɛo Sukumvit.

4. Tәә _______ rûang tȋi kruu sɔˊɔn wan-níi mái?

5. Tȋi muang tai mâi mii ______.

6. Rao kәәi jәә gan, kun _______ dâi mái.

7. Aa-hăan fà-ràngsêet mâi ______, mâi mŭan aa-hăan tai.

8. Káo pai yùu muang nɔˆɔk lăai bpii, káo jung______ muang tai.

9. Chán mii _______ sɔˇɔng chá-nít kuu măa gàp mɛɛo.

10. Kon tai chɔˆɔp pai wát _______ tam-buun.

Part IV. Thai Reading Comprehension
Read the Thai paragraphs and select the best answers to the questions.

Bâan kɔˇɔng Sùwípaa mii sàtlíang lăai chá-nít. Mii táng sù-nák, mɛɛo, bplaa lɛˊ grà-dtàai. Sùwípaa mii sù-nák gàp mɛɛo yàang lá nùng dtua, mii bplaa lăai sìp dtua lɛˊ grà-dtàai sìi dtua.

1. Bâan kɔˇɔng Sùwípaa mii sàtlíang gìi chá-nít.

2. Sùwípaa mii sàtlíang tang mòd gìi dtua.

Pròot driamdtua raai-ngaan pŏn gaan bprà-chum tȋi bprà-chum pai gàp pŏm mûa wan ang-kaan tȋi pàan maa. Hùa kɔˆɔ tȋi dtɔˆɔng raai-ngaan kuu yɔˆɔt kăai dtrai-máat rɛˆɛk, kwaam kûupnâa kɔˇɔng pɛˇɛn gaan dtà-làat lɛˊ rûang tȋi dtɔˆɔng dtaam. Kùa-nâa pà-nɛˋɛk bpen kon raai-ngaan hâi pûu bɔɔ-rí-hăan fang prûng níi.

3. Gaan bprà-chum mii pai tang dtɛˋɛ mûa-rài.

4. Krai jà fang raai-ngaan níi.

5. Hùa kɔˆɔ tȋi dtɔˆɔng raai-ngaan mii à-rai bâang.

การออกกาลังกายจะทาให้เกิดการหลั่งของสารเอ็นดอร์ฟินซึ่งทาให้คุณรู้สึกดี ทาให้มีพลัง สารเอ็นดอร์ฟินยังช่วยต่อต้านความเครียดได้อีกด้วย คุณควรใช้เวลาในการออกกาลังกายอย่างน้อย 30 นาทีโดยเลือกการออกกาลังกายที่เหมาะกับคุณ การวิ่ง หรือเดินเร็วเป็นการออกกาลังกายที่ง่ายที่สุด แต่สาหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาที่ข ้อเข่าการว่ายน้านั้นเหมาะสมกว่า

6. การออกกาลังกายทาให้รู้สึกดีเพราะ

7. ผู้สูงอายุควรออกกาลังกายแบบใด

ท่านผู้โดยสารค่ะ ขณะนี้เราได้นาท่านมาสู่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิแล้วค่ะ กรุณานั่งรัดเข็มขัดอยู่กับที่ปรับพนักเก้าอี้ให้อยู่ในระดับตรง ปิดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้จนกว่าสัญญาณรัดเข็มขัดจะดับค่ะ และโปรด ตรวจสอบเอกสารการเดินทางและสิ่งของของท่านก่อนออกจากเครื่อ งบินค่ะ ในนามของสายการบินไทยและ สตาร์ อัลไลแอนซ์ กัปตันอาทิตย์พร้อมลูกเรือทุกคน ขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกใช้บริการเอื้องหลวงของการบินไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านอีก ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

8. แอร์โฮสเตสของสายการบินไทยไม่ได้ขอให้ผู้โดยสารทาอะไร

9. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

10. ข้อความนี้จะถูกกล่าวเมื่อ